ZST Mielec
Slider

Mielecki doktor filologii angielskiej!

Dnia 21 czerwca 2017 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Paducha pt. Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish (Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim). W obronie pracy doktorskiej mieleckiego doktoranta uczestniczyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej UR, doktoranci Wydziału Filologicznego UR oraz inni goście. Swoją obecnością zaszczycił również dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, mgr inż. Mariusz Wojciechowski i wicedyrektor ZST, mgr Bogdan Tomecki.

Promotor rozprawy, prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przybliżyła sylwetkę Marka Paducha z uwzględnieniem jego osiągnięć na polu naukowym (m. in. 8 artykułów naukowych, 4 referaty naukowe, 3 wykłady gościnne na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”). Następnie mgr Marek Paduch zaprezentował główne tezy swojej dysertacji doktorskiej. Z kolei recenzenci, dr hab. Alicja Witalisz z Katedry Językoznawstwa Angielskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawili swoje recenzje dotyczące rozprawy doktorskiej mielczanina. Doktorant ustosunkował się do opinii recenzentów oraz udzielił odpowiedzi na 5 pytań, które otrzymał od pracowników naukowych Instytutu Filologii Angielskiej UR.

Komisja Doktorska Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wysoko oceniła wiedzę merytoryczną mgra Marka Paducha, doceniła jego dojrzałość naukową i przyjęła jego obronę rozprawy doktorskiej. Tym samym Marek Paduch, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu oraz lektor w Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Mielcu Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie dołączył do ekskluzywnego grona polskich naukowców zajmujących się eksploracją akademicką w zakresie lingwistyki kulturowej.

W dniu 22 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła uchwałę o nadaniu panu mgrowi Markowi Paduchowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: filologia angielska – z wyróżnieniem.

Czytany 1238 razy