ZST Mielec
Slider

Zadania biblioteki

Biblioteka jest instytucją, która samym

swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,

przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy…

Jan Paweł II

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zadanie to spełnia poprzez realizację różnych funkcji:

 • kształcąco - wychowawczej poprzez:
  • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
  • przysposabianie ich do samokształcenia;
  • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów;
  • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych;
  • udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia;
  • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym.
 • opiekuńczo-wychowawczej poprzez:
  • rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężaniu;
  • otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

Podstawowe funkcje i zadania bibliotek określa Ustawa o bibliotekach (Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach. (Dz.U.nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy biblioteki:

 • służą zachowaniu dziedzictwa narodowego,
 • organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,
 • służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Do podstawowych zadań bibliotek, zgodnie z ustawą, należą:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 • obsługa użytkowników (głównie udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych ośrodków oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie);
 • prowadzenie działalności bibliograficznej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.