ZST Mielec
Slider

Zadania biblioteki

Biblioteka jest instytucją, która samym

swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,

przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy…

Jan Paweł II

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zadanie to spełnia poprzez realizację różnych funkcji:

  • kształcąco - wychowawczej poprzez:
    • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
    • przysposabianie ich do samokształcenia;
    • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
    • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów;
    • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych;
    • udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia;
    • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym.
  • opiekuńczo-wychowawczej poprzez:
    • rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężaniu;
    • otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

Podstawowe funkcje i zadania bibliotek określa Ustawa o bibliotekach (Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach. (Dz.U.nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy biblioteki:

  • służą zachowaniu dziedzictwa narodowego,
  • organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,
  • służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Do podstawowych zadań bibliotek, zgodnie z ustawą, należą:

  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • obsługa użytkowników (głównie udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych ośrodków oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie);
  • prowadzenie działalności bibliograficznej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.