ZST Mielec
Slider

GÓRA GROSZA

„Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.

Cele Towarzystwa:

  1. Zwiększenie szans na godne życie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie społeczne dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zaniedbanych przez własne rodziny.
  2. Praca na rzecz zwiększenia reintegracji dzieci i młodzieży z ich rodziną znajdującą się w kryzysie.
  3. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
  4. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i wychowawczych.
  5. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju”

Zespół Szkół Technicznych od wielu lat bierze udział w akcji „Góra Grosza” Towarzystwa Nasz Dom, dając dowód wrażliwości społecznej i zrozumienia dla celów, które Towarzystwo sobie stawia. Nasi uczniowie co roku aktywnie włączają się w zbiórki pieniędzy w naszej szkole, dzięki czemu przekazujemy co roku kilkaset złotych na rzecz Towarzystwa. Znajduje to uznanie w oczach organizatorów akcji.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie.