ZST Mielec
Slider
III Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Klasa o profilu językowo - turystycznym pozwala doskonalić i rozwijać znajomość języków obcych oraz poszerzać wiadomości z geografii świata i Polski, zarówno na zajęciach w szkole, jak i poza nią. Doskonalenie umiejętności językowych będzie się też odbywać w naturalnych sytuacjach życiowych. Po zakończeniu nauki uczniowie będą się posługiwali językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, co umożliwi im swobodne komunikowanie się z mieszkańcami innych krajów. Będą znać zasady funkcjonowania podstawowych agencji i firm związanych z turystyką oraz ciekawe pod względem turystycznym i krajoznawczym miejsca w kraju i za granicą. Poznają uczelnie w regionie, które kształcą w kierunkach turystycznych i językowych, rozpoznają perspektywy dotyczące pracy zawodowej.  Zdobyte podczas nauki wiadomości w klasie językowo - turystycznej, przygotują młodzież do przyszłej pracy w zawodach związanych z turystyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie na takich kierunkach jak: filologia angielska, germańska,  turystyka, zarządzanie w rekreacji i turystyce, hotelarstwo, turystyka międzynarodowa, geografia, ochrona środowiska i wiele innych.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski,
  • język angielski,
  • geografia.

Klasa o profilu humanistycznym - jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy  humanistycznej mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z podstaw prawa w szkole, biorą udział w rozprawach sądowych, współpracują z WSIiZ w Rzeszowie. Uczniowie  zapoznają się również z tajnikami warsztatu pracy dziennikarza, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich organizowanych w szkole, realizują ciekawe projekty. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach koła historycznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, spotkaniach z politykami czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szkoła proponuje im udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej. Zajęcia dodatkowe:  współpraca z Forum Młodych Dyplomatów, podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie. Jako absolwent klasy humanistycznej, młody człowiek jest przygotowany do podjęcia studiów na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski,
  • historia,
  • wiedza o społeczeństwie.

Klasa o profilu ratownictwo medyczne -  jest propozycją dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami nauczania, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy dobrze wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną, chemiczną i pracownie edukacji dla bezpieczeństwa oraz zapewniamy  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  Ułatwi to w znacznej mierze udział w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna. Proponowane dodatkowe zajęcia w klasie o w/w profilu to: podstawy ratownictwa medycznego. Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • chemia,
  • biologia.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego jako przedmiotu uzupełniającego.

Klasa o profilu matematyczno – informatycznym – jest propozycją dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami politechnicznymi. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami nauczania, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami praktycznymi. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy dobrze wyposażone pracownie informatyczne oraz  wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrę pedagogiczną.  Ułatwi to w znacznej mierze udział w konkursach takich jak: Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji, Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH". Proponowane dodatkowe zajęcia w klasie o w/w profilu to: koła zainteresowań związane z programowaniem robotów. Jako absolwent, uczeń ma możliwość wyboru różnych kierunków studiów, na których matematyka rozszerzona ma dużą wagę. Należy tu dodać, że na wielu uczelniach matematyka pojawia się jako przedmiot alternatywny do przedmiotów kierunkowych, typowych dla poszczególnych kierunków studiów.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,
  • informatyka.