ZST Mielec
Slider

Leonardo da Vinci

Głównym celem Programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci jest rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak też stymulowanie współpracy między nimi w tym zakresie. Dalekosiężny cel Programu to dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Będzie to możliwe dzięki bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu i stworzeniu lepszych szans zatrudnienia absolwentów szkół różnych typów.

Program Leonardo da Vinci w roku szkolnym 2007/2008

W ramach projektu "Kuchnia turecka pomostem między Europą a Azją" grupa 25 uczniów Technikum Gastronomicznego wyjedzie na 3-tygodniowy staż do Eskisehir, Turcja. Staż odbędzie się w terminie od 17 października do 09 listopada 2007 roku. Przedmiotem stażu będzie praca w zakresie gastronomii. Beneficjenci odbędą staże głównie w stołówce i pracowni gastronomicznej szkoły partnerskiej w Eskisehir. Staż poprzedzony jest bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie zapewni uczniom znajomość metod pracy w grupie, technik prezentacji, a także wyposaży ich w specyficzne narzędzia potrzebne podczas realizacji stażu w zakresie gastronomii ze szczególnym naciskiem na kuchnię turecką. Celem organizacji stażu jest przede wszystkim umożliwienie grupie uczniów zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie kulinarii. Staż pomoże uczniom w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, rozwijaniu kreatywności oraz samodzielnym definiowaniu problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania. Podczas praktyki uczniowie zdobędą także umiejętności uniwersalne, które pozwolą im dobrze zaadaptować się w każdym miejscu pracy, a mianowicie praktyczną znajomość języka obcego oraz zdolność współdziałania z grupą osób odmiennej narodowości. Ponadto zaznajomią się ze strukturą funkcjonowania placówek gastronomicznych na przykładzie hoteli i restauracji o wysokim standardzie. Zdobyte doświadczenie zawodowe zostanie potwierdzone uzyskaniem certyfikatów zgodnych ze standardami uznawanymi na terenie całej Unii Europejskiej - "Europass Mobilność". Dokument Europass Mobilność służy do prezentacji całokształtu doświadczenia i wiedzy zdobytej przez jego posiadacza podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży odbytych za granicą, a organizowanych w ramach programów unijnych lub równoznacznych z nimi programów edukacyjnych.

Realizowany projekt w znaczący sposób przyczyni się do uzyskania i poszerzenia wiedzy beneficjentów projektu o funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw gastronomicznych w kraju o tak specyficznej kulturze oraz umożliwi im zapoznanie się z obowiązującymi tam standardami. W efekcie beneficjanci uzyskają kompetencje i kwalifikacje, które są bardzo cenne i z pewnością zostaną docenione przez pracodawców europejskich, w tym polskich.

Czytany 4174 razy