ZST Mielec
Slider
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do wykonywania tego zawodu, który szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość. Obcym językiem nauczania jest język angielski. Szkoła kształci w tym zawodzie pracowników młodocianych – zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców w cukierniach, a kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole - w nowoczesnych pracowniach.

„Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką”. Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno- estetyczny. To zawód wymagający ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania praktycznej wiedzy. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, potrafiącego reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Obcym językiem nauczania jest język angielski. Szkoła kształci w tym zawodzie pracowników młodocianych – zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców w restauracjach, a kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole - w nowoczesnych pracowniach. Kandydat we własnym zakresie  znajduje miejsce odbywania zajęć praktycznych i jest  zatrudniany przez zakład pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymuje status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują mu uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę (wielkość określona odrębnymi przepisami), opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego. Pod koniec nauki uczeń obowiązkowo przystępuje do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji  HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań - organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu obróbki skrawaniem różnego rodzaju. zwiększający się stopnień automatyzacji, wynikający między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami, wymaga precyzyjnego procesu kształcenia zgodnego z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Pracownicy z kwalifikacjami operatora obrabiarek skrawających poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i za granicą Obcym językiem nauczania jest język angielski.

Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej: od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych to wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Współczesny samochód musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasady pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą jest mechanik pojazdów samochodowych. Obcym językiem nauczania jest język angielski. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w zakładzie pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu nauki zawodu. W klasie trzeciej szkoła organizuje nieodpłatną (koszty pokrywa szkoła), obowiązkową naukę jazdy samochodem: liczba godzin ustalana jest indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B.