ZST Mielec
Slider

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w trzecim naborze formularzy zgłoszeniowych  (konkurs 2020).

Informujemy, iż wniosek Zespołu Szkół Technicznych został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 95 punktów na 105 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 250000 PLN.

W dalszej części artykułu zamieszczono ocenę jakościową wniosku oraz uwagi dotyczące redukcji przyznanego dofinansowania. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w „Przewodniku do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Komentarz eksperta oceniającego wniosek: Przedsięwzięcie wpisuje się w cele projektu PMU. Projekt spełnia wymagane założenia odnośnie liczebności grupy uczniów, ich wieku oraz czasu trwania mobilności i całego przedsięwzięcia. Oparty jest na mobilności 36 uczniów liceum i technikum żywienia i usług gastronomicznych z klas 2-3 wraz z 6 opiekunami, którzy wyjadą do Grecji na 14 dni, w dwóch grupach po 18 uczniów. Czas trwania przedsięwzięcia to 12 miesięcy. Językiem projektu będzie angielski. Tematyka działań edukacyjnych (kuchnia grecka i polska) dotyczy zagadnień wpisujących się w podstawę programową, stanowiąc jednocześnie motywację do międzynarodowej współpracy i nauki dla uczniów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Szczegółowo opisano, które zagadnienia podstawy programowej poszczególnych przedmiotów odnoszą się bezpośrednio do działań projektowych. Przedstawiono szczegółowy opis uzasadnienia wyboru kompetencji kluczowych, które będą kształcone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Planowana inicjatywa może mieć pozytywne znaczenie i wpływ na jej uczestników, całą społeczność szkolną i lokalną. Cele przedsięwzięcia, zarówno cel główny (rozwój wybranych kompetencji kluczowych), jak i cele szczegółowe zostały sprecyzowane, są realne do osiągnięcia w planowanym czasie i spójne z planowanymi działaniami. Przedstawiono ciekawy dobór metod i form pracy adekwatny do wieku uczestników mobilności. Zaplanowano szereg działań aktywizujących pracę uczniów (warsztaty komputerowe, wizyty studyjne, zajęcia kulinarne). Przedstawione formy współpracy i komunikacji oraz plan wspólnych działań mogą dawać gwarancję skutecznej realizacji przedsięwzięcia. Rekrutacja uczniów została zaplanowana prawidłowo. Podano przejrzyste kryteria wyboru uczestników. Zaplanowano rekrutację uzupełniającą (lista rezerwowa) oraz procedurę odwoławczą. Zaplanowano odpowiednie przygotowanie uczestników do mobilności pod względem językowym, kulturowym, informatycznym i pedagogicznym (razem 48 godzin). Wsparcie praktyczne i logistyczne zostało dobrze przemyślane i zaplanowane. Zarządzanie projektem jest odpowiednie. Opisano rolę i działania zespołu projektowego. Podział zadań pomiędzy partnerami jest zrównoważony. Opisano zadania szkoły wysyłającej i przyjmującej. Negatywnym aspektem jest dysproporcja pomiędzy uczestnikami projektu ze strony polskiej (36 uczniów) i greckiej (14 uczniów). W przyszłości należy dążyć do podobnej liczby młodzieży z obu krajów. Szczegółowo przedstawiono zarówno harmonogram całego projektu, jak i program samej mobilności w rozbiciu na poszczególne dni. Działania dydaktyczne będą realizowane wspólnie przez uczniów szkoły wysyłającej i przyjmującej (zajęcia szkolne i pozaszkolne). Działania te są adekwatne do problematyki projektu oraz odpowiednie do wieku i możliwości uczniów. Widoczna jest spójność celów projektu z zaproponowanymi działaniami, zarówno przed, w trakcie mobilności, jak i po jej zakończeniu. Opisano listę rezultatów, zarówno miękkich w zakresie umiejętności i kompetencji, jak i twardych dotyczących wypracowanych w czasie trwania projektu konkretnych produktów (blog kulinarny, broszura informacyjna). Są one odpowiednie do zakresu i skali projektu. W sposób akceptowalny, choć nieco sztampowy opisano sposoby upowszechniania i promocji projektu: strona internetowa, media społecznościowe, lokalna prasa, wydarzenia szkolne i międzyszkolne (tu akurat zabrakło konkretów). Należało skupić się bardziej na takich działaniach, które by aktywnie angażowały uczestników projektu i jednoznacznie odnosiły się do opracowanych w projekcie rezultatów. Szczegółowo opisano zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w działania projektowe na każdym etapie jego trwania (przygotowanie, mobilność, ewaluacja, upowszechnianie). Budżet projektu został skalkulowany prawidłowo. Dla poszczególnych jego składowych zastosowano właściwe stawki. W zaplanowanym budżecie liczba uczestników i opiekunów oraz długość pobytu są spójne z informacjami podanymi w części merytorycznej wniosku. Wnioskodawca opisał narzędzia, metody i działania mające na celu dokonanie ewaluacji (obserwacja, test, ankieta, raport). Odnoszą się one do każdego z etapów projektu. Wniosek prawidłowo określa jaki wpływ projekt mógłby wywrzeć na jego uczestników i obie szkoły. Poprawnie opisano sposoby, przy pomocy których będzie można zmierzyć i ocenić czy zamierzone cele projektu zostały zrealizowane i w jakim stopniu oraz jaki rzeczywisty wpływ wywarł projekt na uczestniczące w nim osoby. W przedsięwzięciu zaplanowano i opisano udział uczniów z mniejszymi szansami. Chodzi o uczniów w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej oraz uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Uwagi dotyczące redukcji budżetu: Nie dotyczy.

Gratulujemy Państwu i życzymy w pełni satysfakcjonującej realizacji projektu.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Wielgomas

Koordynator PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

ul. Aleje Jerozolimskie 142 A

02-305 Warszawa